Lớp đấu thầu
tết
Liên tục khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua Mạng (Thực hành trên máy)

Liên tục khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua Mạng (Thực hành trên máy)