Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng lớp Đấu Thầu ngày 21/12/2018

Khai giảng lớp Đấu Thầu ngày 21/12/2018

Khóa học   /  THÁI NGUYÊN - TUYÊN QUANG - BẮC GIANG - LẠNG SƠN - PHÚ THỌ

Khai giảng lớp Đấu Thầu ngày 21/12/2018

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 011/2018/TB. ASIA
--------------------------------
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
(V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ Tuyên Quang)
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, QUÝ DOANH NGHIỆP
 
 
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
(Xin vui lòng liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa học - 0982.978.476)
 
TT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
HỌC PHÍ
01
ĐẤU THẦU QUA MẠNG ( thực hành trên máy tính)
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 08/9/2015 quy định chi tiết cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chon nhà thầu qua mạng)
1.400.000 VNĐ/HV
02
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Luật đấu thầu mới số: 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
800.000
VNĐ/HV
03
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.200.000 VNĐ/HV
04
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
800.000
VNĐ/HV
05
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng quan về quản lý dự án ĐTXDCT; Lựa chọn nhà thầu, HĐXD
Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án ĐTXDCT; Quản lý ATLĐ, môi trường XD, QL rủi ro, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.200.000 VNĐ/HV
06
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án ĐTXDCT, phân loại dự án, trách nhiệm quyền hạn của các cấp QLNN đối với vốn NSNN và của Lãnh đạo DN đối với vốn đầu tư của DN; Những quy định về QL chi phí DA. Vận dụng các hình thức HĐ và các PP thanh quyết toán vốn ĐTXD; Trách nhiệm QLCL, QLCT của chủ ĐT, các tổ chức TV, nhà thầu; QL tiến độ và thời gian thực hiện dự án ĐTXDCT
1.200.000 VNĐ/HV
07
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Các VBPL trong GSTC XDCT; Hệ thống QLCL trên công trường
Hệ thống quy chuẩn, TCKT, điều kiện KTTC và nghiệm thu; Quy trình và nội dung giám sát chất lượng thi công XDCT; Giám sát: tiến độ, ATLĐ và VSMT trong thi công XDCT, công tác khảo sát XD; Tổ chức GSTC XDCT… Và các CĐ: dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi, thủy điện.
1.600.000 VNĐ/HV
08
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Luật XD và các VB liên quan; Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thực hiện HĐ thi công XDCT; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; QLCL, klượng, tiến độ TC XDCT và tổ chức CTXD; QL chi phí XDCT, QL ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người LĐ, người sử dụng LĐ trên CT cùng các vấn đề liên quan tới CHT công trường
1.200.000 VNĐ/HV
09
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tổng quan về dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá DAĐT; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng 30% vốn NN trở lên; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá DAĐT
900.000
VNĐ/HV
10
LẬP DỰ TOÁN & ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Các quy định trong công tác lập dự toán; Kết cấu hồ sơ dự toán; PP đo bóc tiên lượng, lập dự toán; Tìm hiểu sâu và vận dụng linh hoạt, xây dựng ĐM, ĐG …; Lập dự toán hoàn chỉnh đối với một công trình…
1.200.000 VNĐ/HV
11
ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Quản lý dự án ĐTXDCT cùng các hệ thống VBPL liên quan
Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Các phương pháp xác định TMĐT, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, xác định định mức, đơn giá XDCT, đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, xác định dự toán XDCT… Lựa chọn nhà thầu, QL hợp đồng XD; Thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.500.000 VNĐ/HV
12
NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
QL chi phí ĐTXDCT; phân loại dự án, phân cấp CT; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án ĐTXD, xử lý VBPL về xây dựng
Hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các căn cứ, trình tự, thủ tục, tổ chức, kế hoạch, quy trình…
1.000.000 VNĐ/HV
13
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
Hệ thống VBPL về soạn thảo VB, công tác VT-LT và HCVP
Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận HCVP; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp HC; Nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ; Tổng quan về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính…
1.400.000 VNĐ/HV
14
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Đối tượng học ATLĐ, VSLĐ được cụ thể thành các nhóm theo thông tư 27/2013-BLĐTBXH bao gồm:
 Nhóm 1: Người Quản lý phụ trách công tác AT, VSLĐ
- Nhóm 2: Người làm công tác AT, VSLĐ
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại
- Nhóm 4: Người lao động thuộc mọi công việc, ngành nghề.
- Nhóm 5: Người làm công tác Y tế
- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên
1.200.000 VNĐ/HV
15
NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS
- Môi giới bất động sản
- Định giá bất động sản
- Quản lý điều hành sàn giao dịch
1.500.000
2.000.000
2.000.000
VNĐ/HV
16
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 102/2009/NĐ-CP).
Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án;
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;
Bộ môn 3: Giám sát thi công.
2.500.000
VNĐ/HV/ 1 bộ môn
17
QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
Luật LĐ và các VBPL liên quan; Qlý LĐ, HĐLĐ, kỷ luật LĐ…
Các quy định về tiền lương, hình thức trả lương, xây dựng cơ chế lương
Các vấn đề về BHXH, thông tư NĐ, vấn đề, tình huống liên quan…
Phòng ngừa những sai sót trong QLLĐ, tiền lương & BHXH
900.000
VNĐ/HV
18
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
2.000.000
VNĐ/HV
19
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
5.000.000
VNĐ/HV
20
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ HOÀN CÔNG XD CÔNG TRÌNH
900.000
VNĐ/HV
 
 
21
 
KHAI HỒ SƠ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- Hạng 1: Bộ xây dựng
- Hạng 2: Sở xây dựng
 
 
22
 
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HẠNG I BỘ XÂY DỰNG CẤP – HẠNG II VÀ III SỞ XÂY DỰNG CẤP
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
 
 
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG:
KHÓA NGÀY:
Đợt 1: Ngày 21/12/2018
Đợt 2: Ngày 18/01/2019
 KHÓA NGÀY:
 
 
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC:
 
NHÀ KHÁCH MINH THANH – ĐƯỜNG BÌNH CA – NÔNG TIẾN – TUYÊN QUANG
GIẢNG VIÊN: Tham gia trực tiếp giảng dạy là các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc các Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở ngành, các trường Đại học hàng đầu Việt Nam…
 
- Học phí trên bao gồm: Các tài liệu liên quan đến chương trình khóa học, đồ điểm tâm giữa giờ. Kết thúc khóa học các học viên tham gia sẽ được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành. Sau khóa học, Học viên sẽ được các Giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc qua điện thoại khi triển khai công việc tại đơn vị, ngoài ra các Học viên có thể liên hệ để được cung cấp các VBPL miễn phí…
Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị; các cán bộ, phòng ban, tổ chức có nhu cầu tham gia Khóa học sau khi đề xuất lãnh đạo và được sự đồng ý, vui lòng liên hệ đăng ký qua Điện thoại, Fax hoặc Email cho BAN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA trước ngày khai giảng.
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức đào tạo: (0982.978.476)
- Email: congtydaotaoasia@gmail.com
 
           
            Công ty Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý Doanh nghiệp, Quý Cơ quan và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị, xin chân thành cảm ơn và kính chào!
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch
- Phòng Quản lý đấu thầu
GIÁM ĐỐC
 
Đã kí
 
                         Đào Thị Hồng Luyến