Lớp đấu thầu
tết
Hướng dẫn cấp chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Hướng dẫn cấp chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Khóa học   /  ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Hướng dẫn cấp chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực công ty ( tổ chức ) :
Bộ xây dựng cấp .
- Hạng 1: Bộ xây dựng
- Hạng 2: Sở xây dựng Hà Nội
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ ( mẫu 03 kèm theo )
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( scan bản gốc màu)
3. Danh sách cá nhân chủ chốt (mẫu 04 kèm theo ) ( Văn bằng chứng chỉ , ảnh, hợp đồng lao động )
4. Hợp đồng, thanh lý, biên bản nghiệm thu công trình
5. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
6.Quyết định phê duyệt dự án
7. Hợp đồng , hóa đơn mua bán máy móc thiết bị
Điều kiện cấp chứng chỉ phân theo từng lĩnh vực như sau :
1. Thi công xây dựng công trình
Hạng 1
1- Chỉ huy trưởng công trình : 3 người
2- Phụ trách thi công chuyên môn : 8 người
3- Trình độ chuyên môn phù hợp 10 người
4- Quản lý ATLĐ : 5 người
5- Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ : 30 người
6- Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quả lý chất lượng .
7 - Đã thực hiện 1 công trình cấp hoặc 2 công trình cấp 2
8- Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất có lãi
9. Có khả năng huy động máy móc thiết bị ( Hợp đồng mua bán , thuê )
Hạng 2 :
- Chỉ huy trưởng công trính 2 người
- Phụ trách thi công chuyên môn 8 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 8 người
- Quản lý ATLĐ :2 người
- Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn 20 người
- Đủ khả năng huy động máy móc thiết bị
- Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện
- .Đã thực hiện 1 công trình cấp 2 hoặc hai công trình cấp 3
- Kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ 3 năm liên tiếp
Hang 3 :
- Chỉ huy trưởng : 1 người
- Phụ trách chuyên môn : 8 người
- Số người có chuyên môn phù hợp :4 người
- Đã thực hiện thi công ít nhất Ít nhất 1 công trình cấp 3 ( mặc dù thông tư quy định không yêu
cầu, nhưng trong quá trình xét hồ sơ bộ xây dựng và Sở xây dựng vẫn yêu cầu phải có công
trình)
- Quản lý ATLĐ : 1 người
- Công nhân kỹ thuật có cc : 5 người
- Đủ khả năng huy động máy móc thiết bị
- Có quy trình phù hợp với nội dung công việc thực hiện
- Kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ 3 năm liên tiếp
2.Giám sát thi công xây dựng
Hạng 1 :
- Số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng , kiểm định xây dựng
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp
- Đã tham gia giám sát ít nhất 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2
Hạng 2 :
-Số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng , kiểm định xây dựng
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp
- Đã Tham gia giám sát ít nhất 1 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3
Hạng 3
- Số người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 5 người .
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thi công xây dựng , kiểm định xây dựng
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp
- Đã tham gia giám sát ít nhất 1 công trình cấp 3 ( mặc dù thông tư quy định không yêu cầu,
nhưng trong quá trình xét hồ sơ bộ xây dựng và Sở xây dựng vẫn yêu cầu phải có công trình)
3. Thiết kế ,thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Hạng 1 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế :10 người
- Số người có chuyên môn phù hợp 15 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế , thẩm tra thiết kế XDCT
- Số công việc hợp đồng đã thực hiện :ít nhất một công trình cấp 1 hoặc hai công trình cấp 2
- Có kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm liên tiếp không lỗ .
Hạng 2 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế : 10 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế , thẩm tra thiết kế XDCT
- Số công việc hợp đồng đã thực hiện :ít nhất một công trình cấp 2 hoặc hai công trình cấp 3
- Có kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm liên tiếp không lỗ .
Hạng 3 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề thiết kế 5 người
- Số người có chuyên môn phù hợp :5 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác thiết kế , thẩm tra thiết kế XDCT
- Có kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm liên tiếp không lỗ
- Đã tham gia thiết kế, thẩm tra tk 1 công trình cấp 3 ( mặc dù thông tư quy định không yêu cầu,
nhưng trong quá trình xét hồ sơ bộ xây dựng và Sở xây dựng vẫn yêu cầu phải có công trình)
4. Lĩnh vực : Tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng
Hạng 1
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch : 10 người
- Số người có chuyên môn phù hợp :30 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Số công việc hợp đồng đã thực hiện : đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 dự án nhóm
A,một công trình cấp 1 hoặc hai dự án nhóm B , hai công trính cấp 2 .
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp
Hạng 2:
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch : 10 người
- Số người có chuyên môn phù hợp :20 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Số công việc hợp đồng đã thực hiện ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện , hoặc
2 đồ án xây dựng chung đô thị loại 2 .Hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng
đặc thù .
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp .
Hạng 3 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng : 5 người
- Số người có chuyên môn phù hợp :10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm liên tiếp .
- Đã tham gia 1 đồ án quy hoạch hạng 3
-
5. Lĩnh Vực : Khảo sát xây dựng
Hạng 1 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng : 3 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Đa thực hiện khảo sát ít nhất 1 dự án nhóm A; 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2
- Có kết quá hoạt động không lỗ trong 3 năm liên tiếp .
Hạng 2 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng : 3 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Đa thực hiện khảo sát ít nhất 1 dự án nhóm B; 1 công trình cấp 2 hoặc 2 dự án nhóm C
- Có kết quá hoạt động không lỗ trong 3 năm liên tiếp .
Hạng 3 :
- Số lượng cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng : 3 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 5 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát
- Có kết quá hoạt động không lỗ trong 3 năm liên tiếp .
- Đã tham gia ít nhất 1 công trình hạng 3
6. Lĩnh vực : Tư ván quản lý dự án
Hạng 1 :
- Giám đốc quản lý dự án : 3 người
- Người phụ trách chứng chỉ chuyên môn có chứng chỉ hành nghề :5 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 20 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công việc
- Số hợp đồng đã thực hiện : Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 tháng liên tiếp
Hạng 2
- Giám đốc quản lý dự án : 3 người
- Người phụ trách chứng chỉ chuyên môn có chứng chỉ hành nghề :5 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 15 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công việc
- Số hợp đồng đã thực hiện : Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 tháng liên tiếp
Hạng 3
- Giám đốc quản lý dự án : 3 người
- Người phụ trách chứng chỉ chuyên môn có chứng chỉ hành nghề :5 người
- Số người có chuyên môn phù hợp : 10 người
- Có quy trình phù hợp với nội dung công việc
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 tháng liên tiếp
- Đã tham gia ít nhất 1 công trình hạng 3
7. Lĩnh vực quản lý chi phí:
Hạng 1:
- Cán bộ có chứng chỉ hành nghề định giá: 5
- Cán bộ có chuyên môn phù hợp : 15
- Có quy trình phù hơp với nội dung công việc
- Số hợp đồng đã thực hiện: Ít nhất 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm gần nhất.
Hạng 2:
- Cán bộ có chứng chỉ hành nghề định giá: 3
- Cán bộ có chuyên môn phù hợp : 10
- Có quy trình phù hơp với nội dung công việc
- Số hợp đồng đã thực hiện: Ít nhất 1 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm gần nhất.
Hạng 3:
- Cán bộ có chứng chỉ hành nghề định giá: 3
- Cán bộ có chuyên môn phù hợp : 5
- Có quy trình phù hơp với nội dung công việc
- Số hợp đồng đã thực hiện: Ít nhất 1 công trình cấp 3 ( mặc dù thông tư quy định không
yêu cầu, nhưng trong quá trình xét hồ sơ bộ xây dựng và Sở xây dựng vẫn yêu cầu phải
có công trình)
- Có kết quả hoạt động kinh doanh không lỗ trong 3 năm gần nhất.
Ghi chú :
điều kiện cấp chứng chỉ năng lực do Bộ xây dựng cấp ..
Nếu bên cty hồ sơ nhân sự không đầy đủ bên em có thể linh động được ac nhé.
 LH: 0982.978.476 – Email: congtydaotaoasia@gmail.com – www daotao.asia