Lớp đấu thầu
tết
08.07.2017 khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu ( BQL Đường Sắt Đô Thi Hà Nội)

08.07.2017 khai giảng khóa nghiệp vụ Đấu Thầu ( BQL Đường Sắt Đô Thi Hà Nội)