Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 26/06/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

NGÀY 26/06/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  THÁI NGUYÊN - TUYÊN QUANG - BẮC GIANG - LẠNG SƠN - PHÚ THỌ

NGÀY 26/06/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 006/2024/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 10  tháng 06 năm 2024
THƯ MỜI NHẬP HỌC
 
                Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNTOÀN QUỐC.
 
* Căn cứ luật đấu thầu ngày 23/6/2023
 
*Căn cứ nghị định số 24/2024/NĐ – CP ngày 27/02/2024 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 
*Căn cứ thông tư số 01/2024/TT – BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu đấu thầu Hệ thống mạng đấu đầu quốc gia;
 
*Căn cứ thông tư 02/2024/ TT – BKHĐT ngày 06/03/2024 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;
 
*Để kịp thời phố biến và hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng. Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng nhận, cấp chứng chỉ Đấu thầu. Thông tin được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA dự kiến tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu như sau:
 
 
Số TT
 Khoá học
Học phí/hv
Lịch khai giảng
1
 
KHÓA PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2024/NĐ – CP
1.100.000 VNĐ/HV
Đợt 1: 26/06/2024
Đợt 2: 10/07/2024
Đợt 3: 24/07/2024
Đợt 4: 14/08/2024
Đợt 5: 28/08/2024
Đợt 6: 11/09/2024
Đợt 7: 25/09/2024
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU
 
1.500.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 27/06/2024
Đợt 2: 11/07/2024
Đợt 3: 25/07/2024
Đợt 4: 15/08/2024
Đợt 5: 29/08/2024
Đợt 6: 12/09/2024
Đợt 7: 26/09/2024
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
 
1.500.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 28/06/2024
Đợt 2: 12/07/2024
Đợt 3: 26/07/2024
Đợt 4: 16/08/2024
Đợt 5: 30/08/2024
Đợt 6: 13/09/2024
Đợt 7: 27/09/2024
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
         
1.100.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 26/06/2024
Đợt 2: 10/07/2024
Đợt 3: 24/07/2024
Đợt 4: 14/08/2024
Đợt 5: 28/08/2024
Đợt 6: 11/09/2024
Đợt 7: 25/09/2024
5
KHÓA PHỔ BIẾN, CẬP NHẬP CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẤU THẦU
 
 
1.100.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 26/06/2024
Đợt 2: 10/07/2024
Đợt 3: 24/07/2024
Đợt 4: 14/08/2024
Đợt 5: 28/08/2024
Đợt 6: 11/09/2024
Đợt 7: 25/09/2024
 
* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT. Bộ xây dựng, Bộ TT & TT
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
* Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
 
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
 
Hãy liên hệ để đăng ký:                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số 231- Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng: Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
                                                                                                                        
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
                           GIÁM ĐỐC
 
 
                                   Đã kí
 
 
                    Đào Thị Hồng Luyến