Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Khóa học   /  KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ:
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP; KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
TẠI CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC
1. Căn cứ pháp lý:
Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính;
2.  Mục đích:
- Trang bị, cập nhật về hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện Bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
- Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.
3. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:
Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
4. Tiêu chuẩn học viên tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên;
- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.
 
5. Hình thức tổ chức khoá học, học phí, thời gian:
A, Kế toán trưởng Doanh nghiệp:
- Hình thức tổ chức khoá học: Tập trung.
- Thời gian học: 292 tiết
- Học phí         : 5.000.000vnđ/1 học viên/1 khoá học (đã bao gồm tài liệu)
B, Kế toán trưởng Hành Chính sự nghiệp
- Hình thức tổ chức khoá học: Tập trung.
- Thời gian học: 188 tiết
- Học phí         : 5.000.000vnđ/1 học viên/1 khoá học (đã bao gồm tài liệu)
C, Địa điểm học:
- Tại Hà Nội: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220 Đường Láng, Hà Nội
- Tại Tp Hồ Chí Minh: Học viện Hành Chính QG, Số 10 Đường 3/2, P12, Quận 10, Tp HCM
- Tại Các tỉnh: Sẽ thông báo khi có danh sách cụ thể.
D, Khai giảng: Liên tục trong tháng. Học viên đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email của Công ty.
6. Nội dung chương trình học:
A. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC:
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1:
Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:
16 giờ
+ Chuyên đề 2:
Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
16 giờ
+ Chuyên đề 3:
Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:
08 giờ
+ Chuyên đề 4:
Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I:
08 giờ
 
Cộng Phần I:
68 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 5:
Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:
24 giờ
+ Chuyên đề 6:
Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:
16 giờ
+ Chuyên đề 7:
Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
24 giờ
+ Chuyên đề 8:
Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:
24 giờ
+ Chuyên đề 9:
Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
 
16 giờ
+ Chuyên đề 10:
Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:
12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II:
08 giờ
 
Cộng Phần II:
124 giờ
 
Tổng cộng:
192 giờ
 
B. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
+ Chuyên đề 1:
Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:
24 giờ
+ Chuyên đề 2:
Quản lý tài chính doanh nghiệp:
20 giờ
+ Chuyên đề 3:
Pháp luật về thuế:
24 giờ
+ Chuyên đề 4:
Thẩm định dự án đầu tư:
12 giờ
+ Chuyên đề 5:
Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:
16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I:
08 giờ
 
Cộng Phần I:
104 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 6:
Pháp luật về kế toán:
16 giờ
+ Chuyên đề 7:
Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:
16 giờ
+ Chuyên đề 8:
Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):
40 giờ
+ Chuyên đề 9:
Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:
36 giờ
+ Chuyên đề 10:
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:
40 giờ
+ Chuyên đề 11:
Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
28  giờ
+ Ôn tập và thi Phần II:
08 giờ
 
Cộng Phần II:
184 giờ
 
Tổng cộng:
288 giờ
 
7. Nghĩa vụ của học viên:
- Phải đảm bảo tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề.
- Phải dự thi kiểm tra cả hai học phần và đạt từ 5 điểm trở lên.
8. Giảng viên: Các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, đã tham gia trực tiếp biên soạn tài liệu kế toán trưởng, có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Tài chính - Bộ Tài chính.
9. Chứng chỉ cuối khoá: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Giám đốc Học viện Tài chính - Bộ Tài chính cấp, đây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng (theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính).
Bài giảng
Văn bản pháp quy