Lớp đấu thầu
tết
Đăng Ký Chứng Thư Số - Hướng dẫn Trình tự và Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đăng Ký Chứng Thư Số - Hướng dẫn Trình tự và Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Khóa học   /  DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Đăng Ký Chứng Thư Số - Hướng dẫn Trình tự và Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để có “tư cách hợp lệ” là “đã đăng ký trên HTMĐTQG”. Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TT07).
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 TT07, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên HTMĐTQG không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.
Dưới đây là hướng dẫn của Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục đăng ký dành cho các nhà thầu và bên mời thầu Trình tự và Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
* Trình tự thực hiện
- Bước 1: Đăng ký thông tin;
- Bước 2: Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu;
- Bước 3: Nhận chứng thư số;
- Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số.
* Cách thức thực hiện:
- Đăng ký trên máy tính, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với Bên mời thầu:
+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;
+ Bản sao công chứng quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký;
- Đối với Nhà thầu:
+ Đơn đăng ký Bên mời thầu;
+ Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký;
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.
* Số lượng hồ sơ:
- 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.
* Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.
*Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Có tên trong cơ sở dữ liệu của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.
* Lệ phí:
- Đối với Bên mời thầu:
- Đối với nhà thầu: ..VNĐ.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng./.

Hotline: 0982.978.476