Lớp đấu thầu
tết
Hướng dẫn hành nghề Định Giá XD ( Thẩm Định Giá XD)

Hướng dẫn hành nghề Định Giá XD ( Thẩm Định Giá XD)

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hướng dẫn hành nghề Định Giá XD ( Thẩm Định Giá XD)

I. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (THẨM ĐỊNH GIÁ XD)
- Chứng chỉ hành nghề: Hạng 1
- Chứng chỉ hành nghề: Hạng 2
* Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
1. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (05 năm)
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
- 05 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm 
2. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (10 năm)
2.1. Trường hợp 1 
- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này. 
2.2. Trường hợp 2 
- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. 
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật